Kontakta oss

Så kan en satsning på RUM för skola spara pengar

Genom RUM för skola är det meningen att skolan själv ska kunna lösa den i särklass största delen av anmälningarna, och att kunna vara rätt rustade för det hela. Med en tydlig metodik anpassad till lagens många krav, så kan både skola, elever och vårdnadshavare känna en trygghet i att allt går rätt till och att skolan har kompetens att kunna hantera de allra flesta ärenden som måste utredas.

En satsning på att utbilda skolledare, rektorer, lärare och/eller annan personal i RUM för skola, innebär en ökad trygghet för alla parter och att kompetensen finns för att allt helt enkelt ska gå rätt till. Därmed minskar också risken för att huvudmän till skolor tvingas betala ut kränkningsersättning till utsatta elever om misstankar inte har utretts, eller inte har utretts på rätt sätt.

Den tydliga utredningsmetodiken som är anpassad just för skolans värld är avsedd att både förenkla för skolan, dess anställda och för huvudmännen. Dessutom säkerställs för samtliga parter, inte minst för eleverna, att misstänkta kränkningar, trakasserier och fall av misstänkt diskriminering, blir utrett på ett rättssäkert sätt utifrån lagens många krav. Det sänder också ut en viktig signal i samtliga pedagogiska sammanhang, att beteenden och ageranden som misstänks strida mot lagen, utreds på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Human&heart har tagit fram en rättssäker utredningsmodell som är anpassad för skolmiljö, helt utifrån de lagkrav som finns. Företaget erbjuder nu utbildningar för personal inom skolmiljö, som i praktiken blir licensierade för att kunna genomföra utredningar i enlighet med RUM för skola.

Att licensiera skolpersonal i RUM för skola är en investering på många plan.

– Det skapar trygghet i organisationen och verksamheten.

– Det ger kunskap hur utredningar ska kunna genomföras i enlighet med lagkraven.

– Det minskar avsevärt risken för att skolans huvudman ska tvingas utbetala kränkningsersättning och att nyhetsmedier skildrar brister som inte hanteras inom skolverksamheten samt bristande rättssäkerhet.

– Det spar tid, då utbildad personal kan genomföra utredningarna med en tydlig och rättssäker metodik utifrån lagens krav.

– Det innebär en kvalitetsstämpel för skolan/huvudmannen/skolkommunen och bidrar till en mer professionell verksamhet som i sin tur kan gynna aktörer i elevers och vårdnadshavares val av skola/skolkommun.