Kontakta oss

Allmänna villkor för RUM®-licens

Allmänna villkor för RUM-licens

1. RUM® (Rättssäker utredningsmetodik)

RUM® är en utredningsmetodik som är framtagen av Richard Mårtensson och Cecilia Malm. Metodiken kan användas för utredningar i arbetslivet, inom utbildningsväsendet men också för utredningar påkallade av andra lagstadgade krav inom exempelvis socialtjänstlagen, skollagen eller andra inom- eller utomobligatoriska områden.

2. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor har nedanstående begrepp följande betydelse.

Allmänna Villkor

avser dessa allmänna villkor. Vid var tid gällande Allmänna Villkor återfinns på www.utredningsmetodik.se alt. www.humanheart.se.

 

Licens

avser det tillstånd som Licensgivaren utfärdar till Licenstagaren att använda RUM® för ett eller flera specifika utredningsområden enligt vad som framgår av Licensbeslutet.

 

Licensbeslutet

avser de uppgifter som tillsammans utgör Licensen. En Licens kan bestå av ett Licensbeslut, Allmänna Villkor samt Särskilda villkor. Ett Licensbeslut innehåller inte nödvändigtvis samtliga dessa avtalshandlingar. I den mån licenshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter äger de tillämpning i följande ordning:

 1. Licensbeslut
 2. Särskilda villkor för aktuell(a) Licens(er)
 3. Allmänna Villkor

 

Licensgivaren

avser Human&heart HR AB, org.nr 559122-1410.

 

Licenstagaren

avser en fysisk person som genom ett Licensbeslut har rätt att använda utredningsmetodiken under Licensens giltighetstid eller till dess att Licensen blir indragen (se avsnitt 7).

 

Rådet

avser det råd som beskrivs i avsnitt 8.

 

Särskilda Villkor

avser de särskilda villkor som en Licens kan vara förenad med. Dessa framgår i sådana fall i en särskild bilaga till Licensbeslutet.

 

Utredare

avser den fysiska person som genom ett Licensbeslut erhållit och innehar Licensen.

 

 

3. Licensens omfattning

En Licens är giltig för en fysisk person.

Genom ett Licensbeslut ger Licensgivaren Licenstagaren en Licens till ett eller flera av nedanstående områden:

a) att genomföra utredningar i enlighet med RUM® och där utredningen får beskrivas som en genomförd RUM®-utredning av kränkande särbehandling utifrån AFS 2015:4/AFS 2001:1 samt utredningar av trakasserier och sexuella trakasserier utifrån diskrimineringslagen/AFS 2001:1.

b) att genomföra utredningar i enlighet med RUM® och där utredningen får beskrivas som en genomförd RUM®-utredning av frågeställningar utifrån annan relevant lagstiftning eller reglemente som framgår av Licensbeslutet.

c) att genomföra arbetsmiljökartläggningar och organisationsutredningar i enlighet med RUM® och där utredningen får beskrivas som en genomförd RUM®-utredning.

Endast de nyttjanden som uttryckligen angetts i Licensbeslutet ingår i Licenstagarens rätt att använda RUM®. Licensen gäller med de begränsningar som framgår av avsnitt 4 i dessa Allmänna Villkor samt i övrigt av Licensbeslutet.

Licensen är icke-exklusiv, innebärande att Licensgivaren när som helst kan utfärda ny Licens till ny Licenstagare.

4. Begränsningar

Licensen omfattar endast det som framgår av Licensbeslutet.

Licensen omfattar inte följande rättigheter och förfoganden (uppräkningen utgör endast exempel):

 1. rätt att utbilda eller föreläsa inom RUM®
 2. rätt att utfärda licens eller motsvarande inom RUM®
 3. den ideella rätten (se även avsnitt 10)

Ytterligare begränsningar kan framgå av Särskilda villkor.

5. Erhållande av Licens

För att erhålla Licens krävs att Licenstagaren genomgår den utbildning som Licensgivaren anmodar samt med godkänt resultat genomför de prov och moment som krävs för att accepteras som Licenstagare.

6. Villkor för Licenstagaren

Licenstagaren ska betala avgift till Licensgivaren för den aktuella användningen av Licensen enligt de villkor som följer av Licensbeslutet, alternativt av de Allmänna Villkoren.

Licensgivaren äger rätt att registrera uppgifter om Licenstagaren såsom namn, organisation, kontaktuppgifter, typ av Licensbeslut och giltighetstid för Licensen så länge som Licenstagaren innehar Licens. Licensgivaren äger även rätt att registrera uppgifter om eventuella disciplinära beslut rörande Licenstagaren. Innehav av Licens förutsätter att Licenstagaren medger att uppgifter om Licenstagaren registreras. Uppgifter om Licenstagaren kan också komma att registreras öppet för allmänheten för att allmänheten ska kunna kontrollera huruvida en individ innehar Licens eller inte.

7. Licensbeslutets giltighet

Licensbeslutet gäller för tre år i taget. Licensen kan dock återkallas enligt vad som framgår av avsnitt 8. Licensen förlängs automatiskt med tre år i taget om följande kriterier är uppfyllda:

 1. Licenstagaren inte har meddelats disciplinbeslut med innebörden att Licenstagarens Licens har återkallats.  
 2. Licenstagaren har genomgått minst en av Licensgivarens repetitionsutbildningar under den föregående treårsperioden.
 3. Inga andra sakliga skäl talar emot en förlängning. 

 

8. Rådet

[Bestämmelserna i avsnitt 8 och 9 avseende Rådet gäller från och med den tidpunkt som Licensgivaren meddelar särskilt till Licenstagaren.]

En utredning utförd enligt RUM® ska vara möjlig att kvalitetsgranskas av det så kallade Rådet. Licenstagaren är därför skyldig att, för att ha rätt att hänvisa till RUM® i sitt utredningsarbete, bilägga ett informationsdokument till varje utredningsrapport i vilket en särskild besvärshänvisning framgår. Informationsdokumentet framgår av bilaga 1 till de Allmänna Villkoren.

Licensgivaren utser Rådet vilket har till syfte att pröva kvaliteten i en utredningsrapport.

Vem kan begära att Rådet prövar en utredning?

Rådet kan på begäran av

 1. part i utredning,
 2. beställare av utredning, eller
 3. Utredare i utredning

genomföra en formell granskning av en genomförd utredning. Betalningsvillkoren för formell granskning framgår av avsnitt 9.  

Vad kan Rådet komma fram till?

Rådet prövar om metodiken RUM® har hanterats på ett metodiskt korrekt sätt i den utredning som granskas. Rådet prövar således inte bedömningar och slutsatser som sådana, om det inte är uppenbart att de slutsatser och bedömningar som Utredaren har kommit fram till är uppenbart felaktiga och/eller ogrundade.

Rådet kan i sin granskning komma fram till att det inte finns anledning att kritisera utförandet, eller att det finns anledning att kritisera metodikhanteringen. Vid flagranta fall kan Rådet meddela Utredaren en erinran och i särskilt flagranta fall besluta att återkalla Utredarens licens. Återkallas Utredarens licens äger Utredaren inte längre rätt att använda sig av RUM® i sina utredningar.

Kriterier för Rådets prövning

Rådet prövar inte Utredarens slutsatser i sak utan endast huruvida Utredaren metodiskt har agerat utifrån och tillämpat principerna i RUM® på ett korrekt sätt. Principerna följer nedan:

 1. Principerna om kontradiktionsrätt och partsinsyn. 
 2. Utredarens oberoende i relation till utredda parter och beställare.
 3. En strikt rekvisitmodell där händelserna prövas mot aktuell lagstiftnings kriterier för vad som anses utgöra någon form av överträdelse.
 4. Resonemang om vilken bevisstyrka som har använts i utredningen.
 5. Formell granskning av såväl bedömningar i sakfrågan som analys av bakomliggande påverkansfaktorer till en problematik.

Återkallelse p.g.a. brister hos organisationen

Rådet kan, utöver av vad som framgår ovan, även återkalla Utredarens Licens om den organisation som Utredaren direkt eller indirekt utför uppdrag åt utför uppdrag åt inte bedöms leva upp till de högt ställda etikkraven som bör åligga en organisation som utför utredningar.

I den bedömningen ska, utöver principerna som presenteras ovan, Rådet vara fri i att göra en självständig prövning av organisationens lämplighet att genomföra utredningar enligt RUM®.

En Licens som återkallas på grund av sådana omständigheter ska kunna återvinnas för det fall Utredaren lämnar och helt upphör att genomföra utredningar direkt eller indirekt för den aktuella organisationen.

Rådet kan på begäran, och utifrån ersättning från aktuell prislista, genomföra en omprövning av sitt beslut. Rådets beslut kan dock inte överklagas.

9. Betalningsvillkor för Rådets prövning

Rådets prövning enligt avsnitt 8 betalas av den som ansöker om prövning. Avgiften för prövningen beslutas av Licensgivaren eller den som Licensgivaren har uppdragit att avgöra frågan i dennes ställe.

10. Den ideella rätten

Licenstagaren får inte göra RUM® tillgängligt för Licenstagarens kollegor, organisation, kunder, anhöriga eller allmänheten i stort i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmännen. Licenstagaren har skyldighet att ange upphovsmännen i den omfattning och på det sätt god sed kräver i enlighet med upphovsrättslagen så som lagen är utformad från tid till annan. Särskilda skyldigheter för Licenstagaren vad gäller att ange upphovsmännen kan framgå av Särskilda villkor.

11. Ansvar

Varken Licensgivaren eller upphovsmännen är under några som helst omständigheter ansvarig för de utredningar och/eller de utredningsrapporter som Licenstagaren presterar.

Licensgivaren eller upphovsmännen är med andra ord inte, under några förhållanden, ansvariga för att ersätta eller på annat sätt svara för några, vare sig direkta eller indirekta, skador som Licenstagaren endera orsakar eller åsamkats genom sitt arbete eller som på något annat sätt kan anses hänförbara till sagda arbete.

 

12. Förändring av villkor

Licensgivaren har rätt att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor och i de Särskilda Villkoren. Villkorsändring ska tillsammans med uppgift om tidpunkt för ändringens ikraftträdande aviseras senast en månad innan förändringen träder i kraft. Villkorsändringar aviseras på sådant sätt som Licensgivaren beslutar från tid till annan.

13. Överlåtelse

Licenstagaren har inte rätt att överlåta eller upplåta Licensen till annan utan Licensgivarens uttryckliga skriftliga medgivande.

14. Personuppgifter

Som framgått ovan kommer Licensgivaren, eller den som Licensgivaren överlåter ansvaret till, att behandla Licenstagares personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Licensgivaren, eller den som Licensgivaren överlåter ansvaret till, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kan komma att samlas in och behandlas med anledning av Licensbeslutet.

Licenstagares personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra och administrera Licensen och Licensbeslutet. Licensgivaren, eller den som Licensgivaren överlåter ansvaret till, kan komma att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Licensgivarens och/eller upphovsmännens, eller den som Licensgivaren/upphovsmännen överlåter ansvaret till, rättigheter, egendom eller intressen.

Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En registrerad kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. En registrerad har också rätt till dataportabilitet. Vidare har en registrerad rätt att begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade.

Frågor om behandling av personuppgifter kan ställas till Johan Edwardsson. Dataskyddsombud nås på info@humanheart.se. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan göras till Integritetsskyddsmyndigheten.

15. Tillämplig lag och tvist

Licenstagaren har alltid rätt att påtala för Licensgivaren om Licenstagaren anser att det har uppstått fel eller att Licensgivaren har hanterat någonting felaktigt. Licensgivaren kommer att hantera klagomål i enlighet med Licensgivarens vid var tid gällande klagomålsrutin.

Andra typer av tvister som uppstår i anledning av licensvillkoren ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För det fall att en lösning på tvisten inte kan nås genom förhandlingar ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC) enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Falun. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.