Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Villkor

Allmänna villkor

Human&Hearts Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR för konsultuppdrag (ändrade den 15 mars 2022)

Human&Heart HR AB, org. nr 559122-1410

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Human&Heart HR AB (i det följande ”Human&Heart”) tillhandahåller till sina kunder och uppdragsgivare. Genom att ingå avtal med Human&Heart anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor, under förutsättning att inte något annat avtalats särskilt i avtalet mellan berörda parter.

1. Parterna

Dessa allmänna bestämmelser stipulerar de villkor som ska vara gällande mellan Human&Heart och dess beställande avtalspart (i det följande ”Beställaren”). Tillsammans benämns Human&Heart och Beställaren nedan var för sig som ”Part” och tillsammans som ”Parterna”.

2. Avtalshandlingar

Beställaren uppdrar åt Human&Heart att som konsult inom bland annat utredningstjänster av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt andra avvikelser och oegentligheter, regelefterlevnad/compliance, utbildningstjänster, medlingstjänster och rådgivning inom Human&Hearts kompetensområden utföra det uppdrag vars omfattning, samt de när­mare villkoren för utförandet; framgår av samtliga de skriftliga dokument och handlingar som upp­rättats av Parterna inom ramen för avtalets träffande och bifogats Parternas avtal (i det följande ”Uppdraget”). Om avtalsdokument som upprättats mellan Parterna sinsemellan strider i sin formulering ska följande prioritetsordning tillämpas;

Skriftliga ändringar och tillägg till Uppdragsavtalet,

Uppdragsavtalet,

Dessa allmänna villkor.

I det följande benämns Parternas avtalshandlingar gemensamt som ”Avtalet”. Angivna avtalshandlingar utgör Parternas full­ständiga reglering av alla frågor som Parternas avtal samt Uppdraget omfattar. Avtalet er­sätter således samtliga muntliga överenskommelser eller utfästelser mellan Parterna som föregått Parter­nas Avtal.

Genom anlitandet av Human&Heart accep­terar Beställaren vidare för­behållslöst de villkor som följer av Avtalet. Om Avtalet eller delar av det bifogats med e-post eller på annat sätt tillhanda­hållits Beställaren, men därvid inte skriftligen undertecknas eller be­kräftas av Beställaren – måste Be­ställaren omedel­bart efter mottagandet av dessa, till Human&Heart, skriftligen meddela att villkoren inte accepteras, för att dessa inte ska komma att utgöra avtalsinnehåll.

3. Uppdraget

Human&Heart ska utföra alla delar av Uppdraget i enlighet med Avtalet och med den kompentens och omsorg som Beställaren har anledning att för­vänta sig. Human&Heart ska vidare utföra Uppdraget i enlighet med de lagar och andra regler som gäller under avtalstiden. I Human&Hearts åtagande ingår endast det som uttryckligen angivits i Avtalet. Uppdraget och dess resultat utgör aldrig någon rättsutredning eller i övrigt legal rådgivning och Human&Heart friskriver sig härvid från allt ansvar relaterade till sådana frågor. Human&Heart tar heller aldrig ansvar för den genomgång, utredning, analys och rekommendationer, eller för att sådana handlingar som tas fram, är fullt rättvisande eller korrekta, vilket Beställaren och/eller den fysiska personen som berörs har att slutligt bedöma, vid behov även i samråd med, inom relevant sakområde, specialist.

4. Utredningsuppdrag

Vid anlitande av Human&Heart för utredningsuppdrag tillämpar Human&Heart den varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet).

5. Avtalstid

Om ej annat särskilt avtalats gäller Avtalet tills vidare under den tid som Uppdraget pågår och därefter för de övriga mellanhavanden som Parterna har med anledning av Avtalet. Om Avtalet löper tills vidare tillämpas även en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader, om inte annat framgår av Avtalet.

6. Parternas ställning

Human&Heart och Beställaren ska gentemot varandra, samt i förhållande till tredje part, alltid agera som oberoende av varandra samt därtill opartiskt och självständigt. Allt arbete som Human&Heart utför inom ramen för Avtalet och Uppdraget är endast riktat till Beställaren, innebärandes att Beställaren alltid självständigt och till fullo ansvarar för samtliga kontakter, åtgärder, beslut och ställningstaganden som Beställaren riktar och fattar mot bakgrund av Human&Hearts Uppdrag under Avtalet.

7. Beställarens ansvar

I syfte att Human&Heart ska kunna utföra Uppdraget på ett ändamålsenligt sätt, förbinder sig Beställaren att vid var tid vara anträffbar för Human&Heart, med undantag för kortvarig frånvaro (uppgående till maximalt två veckor). Beställaren förbinder sig även till att upprätthålla den för Uppdraget erforderliga och även en kontinuerlig kontakt, i syfte att möjliggöra Uppdragets genomförande för Human&Heart. Beställaren förbinder sig även till att från och med Av­talets tecknande, tillhandahålla Human&Heart allt underlag och all data m.m., jämte övrigt underlag som erfordras för Uppdragets genom­förande. Beställaren ansvarar härvid även till fullo för skada eller annan brist som uppkommer till följd av att information eller material undanhållits Human&Heart, alternativt underlåtits att tillhandahållas Human&Heart. Beställaren ansvarar även för riktigheten av tillhandahållet material till grund för Uppdraget.

Beställaren ska även aktivt verka för att Upp­draget kan genomföras på i Avtalet avsett sätt samt respektera och utan dröjsmål på anvisat sätt återkoppla på förfrågningar och begäran från Human&Heart grundade i Uppdraget.

Beställaren är vidare alltid ansvarig för Beställarens redovisning av Uppdraget och de åtgärder som baseras på detta. Beställaren är vidare skyldig att delge den eller de parter som direkt berörs av utredningsuppdrag fullständig och erforderlig information och redovisning av Uppdraget och dess resultat.

8. Förändringar av Uppdraget

Förändringar av Uppdraget ska som huvudregel, i enlighet med föreskrift härom nedan avseende ändring av Avtalet; skriftligen överenskommas mellan Parterna. Beställaren har dock ändå rätt att vidta tilläggs­beställning för Uppdraget, även munt­ligen, förutsatt att detta endast påverkar Human&Hearts rätt till ersättning enligt Avtalet i upphöjande rikt­ning. Human&Heart har, vid sådan förändring av Upp­draget, utöver rätt till överenskommen tilläggs­ersättning till följd av att Uppdraget utökats, då även rätt till ersättning även för de eventuella för­dyringar Human&Heart kan komma att drabbas av ge­nom förändringen av Uppdraget.

9. Avbeställning

I händelse av avbeställning av utbildningar och föreläsningar gäller följande:

  • Vid avbokning 5–0 dagar före planerad leverans ska Beställaren ersätta Human&Heart med 100% av priset för Uppdraget.
  • Vid avbokning 30–6 dagar före planerad leverans ska Beställaren ersätta Human&Heart med 50% av priset för Uppdraget.
  • Avbokning mer än 30 dagar före planerad leverans är avgiftsfri.

I händelse av avbeställning av utredningar, medlingstjänster och rådgivning gäller att Beställaren har rätt att, såvitt det sker skriftligen, avbeställa ännu ej utförda delar av Uppdraget. Ersättning ska då utgå till Human&Heart för dittills utfört arbete inklusive avslutande åtgärder, samt ersättningsgilla kostnader.

Beställaren är därtill även ansvarig för att genast skriftligen underrätta de parter (såsom exempelvis anmälande och anmäld part inom utredningar) som är involverade i och påverkade av Uppdraget om att Beställaren har valt att avbryta Uppdraget.

10. Tidplan

Till följd av Uppdragets särskilda karaktär finns, såvitt inte annat uttryckligen och tydligt överens­kommits i Avtalet, inte någon för Parterna bindande tidplan eller slutförandetidpunkt. Tid­punkter för genomförande av aktivitet inom ramen för Uppdraget, samt slut­förandet, bestäms således istället löpande under tiden för Uppdraget mellan Human&Heart och Be­ställaren. Human&Heart har dock alltid rätt till skälig tid för utförande av Uppdraget, eller delar av Uppdraget, från dess att Beställaren, eller parter kopplade till Beställaren och/eller Uppdraget, tillhandahållit underlag, eller efterfrågat åtgärd. Försening föreligger om Human&Heart inte kan slutföra Uppdraget inom en i Avtalet särskilt skriftligen avtalad tid. Beror försening på förhållanden hänförliga till Beställaren, eller föreligger befrielsegrund, ska sluttidpunkten för Uppdragets utförande dock förskjutas i motsvarande mån. Överstiger sådan tidsförskjutning fyra (4) veckor har Human&Heart även rätt att häva Avtalet.

11. Ledning, ansvarsfördelning och personal

Human&Heart ansvarar för ledning, detaljplanering och genomförande av Uppdraget. Human&Heart kan komma att an­vända den personal eller de underkonsulter Human&Heart bedömer lämplig(a) för Uppdragets genomförande och Human&Heart har rätt att fritt byta ut personal eller underkonsulter under tiden för genomförandet av Uppdraget. Ersättning för underkonsult ska utgå enligt samma principer som för åtgärder utförda av Human&Heart självt, och inte annat särskilt skriftligen avtalats om i Avtalet.

12. Immateriella rättigheter, dokumentation m.m.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det material och arbetsresultat Human&Heart genererar för Beställaren tillhör Human&Heart, men Beställaren har rätt att använda materialet och/eller resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument, rapport eller annat arbetsresultat eller material som genererats av Human&Heart kopieras eller utlämnas till tredje man. Beställaren äger dock rätt att delge och utlämna kopia av rapporter och annan dokumentation hänförlig till utredningar till den eller de inom utredningen anmälande och anmälda parterna.

När ett Uppdrag slutförts kommer Human&Heart inom ramen för tillämpliga regler att bevara eller hos tredje man lagra alla relevanta dokument som genererats i ett Uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, och under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt tillämpliga regler.

Beställaren förbinder sig att inte i något sammanhang nyttja Human&Hearts namn eller firma utan Human&Hearts i förväg inhämtade skriftliga tillstånd. Beställaren äger inte heller rätt att i något sammanhang nyttja varumärket RUM®.

13. Ersättning

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer alltid på angivna priser. Arvodet omfattar härvid ersättning för personal anställd av Human&Heart, eller eventuella underkonsulter, som enga­gerats i Uppdraget. Utöver detta ska särskild ersättning för kostnader utgå för utlägg och kostnader vilka hör samman med Uppdragets utförande. Ersättningen för kostnader ska mot­svara självkostnaden med ett administrationspålägg om tio (10) procent. Som exempel på utlägg och kostnader kan nämnas rese- och boendekostnader.

För tillkommande arbeten, eller om Uppdraget på annat sätt utökas, utgår ersättning på samma och nu angivna premisser såsom för det ursprungliga Upp­draget samt därtill för eventuellt förekommande fördyring till följd av att Uppdraget förändrats eller utökas. Om inget annat särskilt överenskommits avseende Human&Hearts ersättning, utgår ersättning för Human&Hearts arbete på löpande räkning enligt vad som skriftligen avtalats om i Avtalet, alternativt av Human&Heart vid varje tid tillämpad norm gällande arvode.

Har överenskommelse träffats om fast pris har Human&Heart utöver det fasta priset, om inte annat angivits, rätt till ersättning för utlägg och kostnader, t.ex. utlägg för resor och logi etc. Tilläggsarbeten och övertidsarbeten som är en följd av försenad eller ofullständigt underlag från Beställaren, eller ändrings- eller tilläggsarbeten som ej framgår av Avtalet eller som är en följd av lagändringar, myndighetspåbud eller liknande ska ersättas separat på löpande räkning och är aldrig inräknade i fasta priser.

14. Betalningsvillkor m.m.

Human&Heart äger rätt att fakturera Beställaren löpan­de för utfört arbete. Betalning ska sedan ske från Beställaren senast trettio (30) dagar från respektive utställd fakturas datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta samt eventuella inkasso- samt påminnelsekostnader, enligt vid var tid gällande lag. Försenad betalning medför även alltid en ej villkorad rätt för Human&Heart att omedelbart upphöra med utförande av Uppdraget samt därtill en rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

15. Sekretess och informationshantering

Human&Heart har tystnadsplikt i förhållande till utomstående beträffande Uppdrag, uppgifter som erhållits om och genom Uppdraget, Beställaren och dennes angelägenheter vid utförande av Uppdrag.

Om Beställaren tillåter att Human&Heart samverkar med andra rådgivare eller sakkunniga i ett Uppdrag, har Human&Heart rätt att lämna ut information till dem om informationen kan vara relevant för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett fullgott sätt.

Part förbinder sig till att, utan begränsningar i tiden, inte utan tvingande skäl avslöja; innehållet i Avtalet eller skiljedom i anledning av Avtalet (Human&Heart har dock rätt att efter Beställarens medgivande åberopa Uppdraget som referensobjekt) samt ej heller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i an­ledning av Avtalet.

Part förbinder sig vidare att inte för utomstående avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från den andra Parten eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget, om inte sådant avslöjande är nödvändigt för utförandet av Uppdraget eller enligt tvingande lag. Med “konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller ej. Detta gäller dock med undantag för upp­lysning som är allmänt känd eller kommer till all­män kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta avtal, upplysning som Part kan visa att Parten redan kände till innan den mottogs från den andra Parten samt upplysning som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. I undantagsfall som nu an­givits har dock Part ej rätt att avslöja för utom­stående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet.

Part förbinder sig även att tillse att alla anställda, underkonsulter och styrelseledamöter hos Part, inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell infor­mation. För den händelse att någon av parterna i en utredning, utredarna och/eller Beställaren i en utredning önskar begära prövning av utredningen i det så kallade Rådet[1] äger denne rätt att bryta sekretessen enligt Avtalet i den delen i förhållande till Rådet.

Parterna ska använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll och sekretess när information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektroniskt kommunikation, inklusive e-post och videosamtal Parterna emellan. Om Beställaren inte godkänner kommunikation via internet, e-post eller videosamtal ska alternativa kommunikationskanaler avtalas särskilt om i Avtalet.

Human&Hearts spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Beställaren bör därför följa upp viktig e-post till Human&Heart per telefon.

När ett visst Uppdrag har blivit allmänt känt kan Human&Heart komma att informera om Uppdraget i Human&Hearts marknadsföringsmaterial och på Human&Hearts webbplats. Sådan information får i sådant fall endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om Human&Heart har anledning att anta att Beställaren kommer att reagera negativt på sådan användning kommer Human&Heart att begära Beställarens medgivande innan Human&Heart använder informationen.

16. Human&Hearts avtalsbrott och ansvar

Human&Heart tar endast ansvar enligt Avtalet och för skador som är orsakade av Human&Hearts brott mot Avtalet, eller försummelse vid Uppdragets utförande.

Human&Heart är dock aldrig skadeståndsskyldigt för skador till följd av att Beställaren lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller instruktioner. Human&Heart är ej heller ansvarigt för Beställarens användning av Human&Hearts rapportering, eller för Beställarens och/eller dess företrädares beslut eller åtgärder baserat på denna. Human&Heart är inte heller ansvarigt för följderna av ändring av lagar och andra regler och hur dessa kan komma att påverka Human&Hearts rapportering till Beställaren.

Bryter Human&Heart mot bestämmelse i Avtalet och vidtar Human&Heart ej rättelse inom en (1) månad från mottagande av skriftlig anmaning härom, ska Human&Heart utge skadestånd till Beställaren, motsvarande av Beställaren påvisad och verifierad skada. För att skadestånd ska utgå, förutsätts att uppsåt eller grov oaktsamhet hos Human&Heart kan påvisas av Beställaren.

Human&Hearts skadeståndsskyldighet om­fattar dock aldrig indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Beställarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, förlust av information eller kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kost­nader eller förluster.

Human&Hearts sammantagna ansvar gentemot Beställaren är alltid begränsat till ett sammanlagt belopp om maximalt fem (5) prisbasbelopp vid tidpunkten för Avtalets ingående, dock högst till priset för Uppdraget.

17. Beställarens avtalsbrott och försening

Bryter Beställaren mot bestämmelse i Avtalet har Human&Heart, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan påvisas, rätt till skadestånd för den skada Human&Heart kan påvisa att Human&Heart åsamkats med anledning av avtalsbrottet. Beställaren svarar även strikt för de kostnader som Human&Heart lider till följd av försening eller avtalsbrott orsakat av Beställaren.

18. Reklamation och preskription

Vill Beställaren åberopa att Human&Hearts utförande av Uppdraget är behäftat med fel, eller vill göra andra anspråk gällande gentemot Human&Heart, ska Beställaren omedelbart reklamera detta efter det att avtalsbrottet upptäckts eller bort upptäckas. Reklameras inte felet inom nu angiven tid – går rätten att ställa anspråk gentemot Human&Heart alltid förlorad, detta oavsett grunden för anspråket samt huruvida detta varit grundat eller ej. Reklamation av fel, brist eller försening hänförlig till Human&Heart ska av Beställaren skriftligen, med detalje­rade upplysningar om hur felet, bristen eller förseningen yttrar sig, reklameras till Human&Heart. Human&Heart ska därefter, om reklamationen är relevant, inom skälig tid avhjälpa felet i Uppdraget. Kostnaderna för detta ska då bäras av Human&Heart. Har Human&Heart underlåtit att avhjälpa fel eller brist inom en (1) månad från mottagande av reklamation, får Beställaren skriftligen ge en slutlig frist om minst två (2) veckor för avhjälpande härav. Har Human&Heart ej heller avhjälpt felet eller bristen inom den utsatta tidsfristen har Beställaren därefter rätt till avdrag på erlagd ersättning till Human&Heart, som svarar mot felet eller bristen i den utsträckning som följer av Avtalet. Beställaren har inte rätt till skadestånd, hävning eller andra påföljder än de ovan angivna i anledning av fel eller brist, såvitt inte detta följer av Avtalet i övrigt, eller om felet är väsentligt för Beställaren. Vid felaktig reklamation ska Beställaren utge ersättning till Human&Heart för utfört arbete till följd av reklamationen; såsom för resor etc., enligt av Human&Hearts normalt tillämpade ersättningsformer. Alla Beställarens anspråk preskriberas senast tolv (12) månader efter Uppdragets avslutande.

19. Parts rätt till hävning

Vardera Part har, utöver vad som i övrigt framgår av Avtalet, även rätt att häva Avtalet om den andra Parten har begått ett väsentligt avtalsbrott gentemot den hävande Parten och rättelse inte skett efter anmodan härom och utan dröjsmål. Vardera Parten har även rätt att häva Avtalet om den andra Parten försätts i konkurs, upptar ackords­förhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

20. Befrielsegrunder

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om under­låtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt för­svårar fullgörandet. Såsom Befriande omständighet ska anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lag­stiftning, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, pandemi, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse, olyckshändelse av större om­fattning eller annan omständighet som Part inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha und­vikit eller övervunnit. Förbehållet ifråga om kon­flikt på arbetsmarknaden gäller härvid oavsett om Part själv vidtar eller är föremål för sådan konflikt­åtgärd samt därtill oavsett om den varit avtalsenlig eller lagstridig. Om Part önskar påkalla befrielse enligt be­stämmelserna ovan ska Part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten härom för att få åberopa omständigheten. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från på­följd, äger Human&Heart under angivna omständigheter även rätt att häva Avtalet om fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än fyra (4) veckor.

21. Försäkring och annan säkerhet

Parterna ska under uppdragstiden ha samtliga handlingar och andra databärande media rörande Uppdraget samt de tillgångar som förvaras för den andra Partens räkning, på betryggande sätt för­säkrade mot brand, inbrott och liknande händelser.

Human&Heart ska härutöver under Uppdraget även hålla en företagsförsäkring innehållande en konsultansvarsförsäkring till täckande av eventuella skadeståndsanspråk från Beställarens sida.

22. Överlåtelseförbud m.m.

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga god­kännande. Inte heller får resultatet av Human&Hearts arbete, av Beställaren, användas för annat ändamål eller syfte än det som Beställaren anlitat Human&Heart för. Sker överlåtelse eller nyttjande av Human&Hearts arbete för annat syfte än det avsedda – förlorar Beställaren all rätt att rika anspråk mot Human&Heart på grundval av Human&Hearts arbete och Human&Heart äger därtill även rätt till skälig ersättning samt att häva Avtalet.

23. Personuppgifter

Human&Heart är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med Uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett Uppdrag. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att kunna fullgöra Avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.

Om en av Human&Heart uthyrd konsult inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Beställarens räkning, är Human&Heart varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

Se vidare ”Integritetspolicy – Vår Hantering av dina personuppgifter” på https://www.humanheart.se/om-oss/integritetspolicy för mer information om hur Human&Heart behandlar personuppgifter.

24. Meddelanden

Reklamation och andra meddelanden avseende Avtalets tillämpning ska ske genom bud, re­kommenderat brev eller e-post till Part tillhörig adress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; om avlämnat med bud, vid överlämnandet till mottagaren; om avsänt med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter av­lämnande för postbefordran; och om avsänt med e-post, vid avsändan­det om mottagande behörigen bekräftats.

25. Avtalsbestämmelser

Avtalet är bindande för Parterna. Skulle nå­gon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta vidare inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan istället ska, i den mån ogiltig­heten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske. Indelningen av olika avsnitt, och åsättande av rubriker, i Avtalet ska inte påverka tolkningen och har viss fråga ej uttryckligen reglerats i Avtalet, ska denna fråga lösas i enlighet med de principer varpå Avtalet grundas. Ändringar av och tillägg till Avtalet ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och be­hörigen undertecknade av Parterna för att kunna tillerkännas giltighet. Detta skriftlighetskrav gäller dock endast med undantag för av Beställaren gjord tilläggs­beställning under detta Avtal, Således kan tilläggs­beställning från Beställarens sida, vara såväl munt­lig som skriftlig och är oavsett beställningsform bindande.

26. Ändringar

Dessa allmänna villkor kan komma att ensidigt ändras av Human&Heart från tid till annan. Ändringar i de allmänna villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Human&Hearts webbplats.

27. Tillämplig lag och tvistelösning

På detta Avtal ska svensk rätt tillämpas och tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän dom­stol med första instans där Human&Heart har sitt säte.

____________________________________

[1] Rådet är ännu inte lanserat, men under uppstart.

Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart