Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Utredningar i skolmiljö

Utredningar i skolmiljö

Barn och unga har rätt till en trygg skolmiljö. Därför har vi skapat en rättssäker utredningsmetodik just för den svenska skolan – för att underlätta för skolpersonal, rektorer och huvudmän att leva upp till lagens krav.

Mängder av barn och ungdomar utsätts för kränkningar och trakasserier varenda dag i förskolor, grundskolor och gymnasier. Samtidigt är lagens krav tydliga. Kränkningar och trakasserier är helt oacceptabelt i och i anslutning till skolmiljöer.

Inom skolan kämpar personal ofta med knappa resurser för att försöka utreda misstänkta kränkningar och trakasserier. Men naturligtvis ligger fokuset på pedagogiken, på lärandet och att få varje elev att växa utifrån just sina unika förutsättningar.

Att då förväntas ha den specialistkunskap som krävs för att genomföra utredningar på ett rättssäkert sätt, utifrån lagens krav, är inte lätt att leva upp till. Men lagens krav är tydliga.

För att underlätta för den svenska skolan har Human&heart tagit fram ”RUM för skola”. RUM är sedan tidigare en licensierad utredningsmetodik för arbetslivet som fokuserar just på rättssäkerhet för samtliga inblandade parter – helt utifrån vad lagen säger.

Med RUM för skola kan lagens krav på den svenska skolan tillgodoses när det gäller hur utredningar av misstänkta kränkningar och trakasserier ska gå till. Barn och unga kan få en tryggare skolmiljö, samtidigt som skolpersonal, rektorer och huvudmän kan spara både tid och resurser. Dessutom kan skolans och huvudmannens varumärke stärkas, och både locka fler elever framöver och få lättare att rekrytera personal.

Det här är en möjlighet för våra skolor att fungera bättre. Skollagen och Diskrimineringslagens stränga krav efterlevs, resurser kan användas mer effektivt, personal får möjlighet till en bättre arbetsmiljö – och så det viktigaste av allt – eleverna, och deras rättighet till trygghet. Då blir det också lättare att lära, för livet.

Därför behövs RUM för skolmiljö
Barn förtjänar en trygg skolmiljö. Vi vet att barn i skolmiljö varje dag utsätts i hög utsträckning för mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering, ofta av varandra och ibland också av vuxna. Utifrån intervjuer som Human&heart har genomfört under en tid så framträder en generell och mycket oroande bild kopplad till barns och ungas skolmiljöer.

Skolorna har ofta varken tillräckliga resurser eller kompetenser för att själva kunna bedriva utredningar på ett rättssäkert och tryggt sätt. Samtidigt är lagens krav tydliga. Det står skrivet både i Skollagen och i Diskrimineringslagen. Huvudmän till skolor som inte utreder misstankar om kränkningar, trakasserier och diskriminering kan bli skyldiga att betala kränkningsersättning till utsatta elever.

Genom RUM för skolmiljö är det meningen att skolan själv ska kunna lösa den i särklass största delen av anmälningarna, och att kunna vara rätt rustade för det hela.

Human&heart har tagit fram en rättssäker utredningsmodell anpassad för skolmiljö, helt utifrån de olika lagkrav som finns. På så sätt kan utbildningar anordnas för personal inom skolmiljö som i praktiken blir licensierade för att kunna genomföra utredningar i enlighet med RUM för skola.

Human&heart hjälper till och stöttar i samband med utredningar om behov finns, och i mer komplexa fall kan bolaget åta sig att genomföra fullständiga utredningar.

Med RUM för skola skapas förutsättningar för att lyckas både innan något har hänt, när något händer och efter det att något har hänt. Vi fokuserar nämligen också på att finna rätt interventioner (åtgärder som bidrar till förändring) så liknande händelser inte ska behöva inträffa igen.

Fakta om mobbning och trakasserier i skolan

Problemen med mobbning och trakasserier i skolan är oerhört stora och utbredda. Var femte av alla skolelever (19,4 procent) berättade i en SCB-undersökning att de har upplevt sig mobbade i skolan den senaste månaden – en eller flera gånger. Eleverna som tillfrågades var 11, 13 och 15 år. (SCB, år 2019)

Var sjätte elev (16 procent) känner sig ensamma i skolan. (Friends rapport, år 2021)

Barnen i årskurs 6 till 9 som har upplevt sig mobbade har enligt sina egna berättelser i Friends rapport år 2021 utsatts på följande vis:

– Nära hälften (48 procent) har blivit utsatta psykiskt/socialt genom att de har blivit utfrysta, ignorerade, fått miner och nedlåtande blickar riktade mot sig, de ”får inte vara med” och blir inte medbjudna/inbjudna i olika sammanhang.

– Tre av fyra (73 procent) har verbalt utsatts för hot, fått höra ”elaka ord”, utsatts för ryktesspridning med mera.

Det här leder mobbning och kränkningar till

– För de barn som har utsatts för mobbning i skolan ökar risken med mellan 50 och 100 procent för att senare i livet drabbas av ångest, depression, självskadebeteende – och att till och med ta sitt liv. (Studie publicerad i Lancet Psychiatry, år 2015)

– Ofrivillig ensamhet, mobbning och kränkningar är alla riskfaktorer för att människor kan komma att ta sina egna liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15 till 24 år. (Socialstyrelsen, år 2024)

Alla trakasserande handlingar är förbjudna enligt Diskrimineringslagen och det är förbjudet att kränka någon enligt Skollagen. Den elev som utsätter en annan elev för mobbning och trakasserier kan stängas av och till och med flyttas från skolan.

Den ungdom som har fyllt 15 år kan till och med göra sig skyldig till brott. (Förtal enligt 5:1 Brottsbalken, ofredande enligt 4 kapitlet i Brottsbalken, våldtäkt och sexuellt ofredande enligt 6 kapitlet och misshandel enligt 3 kapitlet paragraf 5 i Brottsbalken.)

Det är allas ansvar att göra något åt saken

Det säger lagen om kränkningar/ trakasserier/ diskriminering i skolan

Det är tydligt i lagen att utredningar ska göras vid misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Misstänkt kränkande behandling ska utredas utifrån regelverket som framgår av 6 kap, 10 § i Skollagen och trakasserier/diskriminering ska utredas utifrån regelverket som framgår av bestämmelserna i 2 kap. 7 § i Diskrimineringslagen.

Skolor som inte utreder frågorna kan tvingas utbetala kränknings- eller diskrimineringsersättning till den som anser sig vara utsatt.

Om det är någon som representerar huvudmannen som utför kränkningen eller trakasserierna/diskrimineringen, kan eleven få kränkningsersättning enligt Skollagen, eller Diskrimineringsersättning.

Lagen gäller både förskola, grundskola och gymnasium.

Skolan har ansvar för både den som utför kränkningar/trakasserier/diskriminering och för den som blir utsatt.

Så kan en satsning på RUM för skola spara pengar

Genom RUM för skola är det meningen att skolan själv ska kunna lösa den i särklass största delen av anmälningarna, och att kunna vara rätt rustade för det hela. Med en tydlig metodik anpassad till lagens många krav, så kan både skola, elever och vårdnadshavare känna en trygghet i att allt går rätt till och att skolan har kompetens att kunna hantera de allra flesta ärenden som måste utredas.

En satsning på att utbilda skolledare, rektorer, lärare och/eller annan personal i RUM för skola, innebär en ökad trygghet för alla parter och att kompetensen finns för att allt helt enkelt ska gå rätt till. Därmed minskar också risken för att huvudmän till skolor tvingas betala ut kränkningsersättning till utsatta elever om misstankar inte har utretts, eller inte har utretts på rätt sätt.

Den tydliga utredningsmetodiken som är anpassad just för skolans värld är avsedd att både förenkla för skolan, dess anställda och för huvudmännen. Dessutom säkerställs för samtliga parter, inte minst för eleverna, att misstänkta kränkningar, trakasserier och fall av misstänkt diskriminering, blir utrett på ett rättssäkert sätt utifrån lagens många krav. Det sänder också ut en viktig signal i samtliga pedagogiska sammanhang, att beteenden och ageranden som misstänks strida mot lagen, utreds på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Human&heart har tagit fram en rättssäker utredningsmodell som är anpassad för skolmiljö, helt utifrån de lagkrav som finns. Företaget erbjuder nu utbildningar för personal inom skolmiljö, som i praktiken blir licensierade för att kunna genomföra utredningar i enlighet med RUM för skola.

Att licensiera skolpersonal i RUM för skola är en investering på många plan.

– Det skapar trygghet i organisationen och verksamheten.

– Det ger kunskap hur utredningar ska kunna genomföras i enlighet med lagkraven.

– Det minskar avsevärt risken för att skolans huvudman ska tvingas utbetala kränkningsersättning och att nyhetsmedier skildrar brister som inte hanteras inom skolverksamheten samt bristande rättssäkerhet.

– Det spar tid, då utbildad personal kan genomföra utredningarna med en tydlig och rättssäker metodik utifrån lagens krav.

– Det innebär en kvalitetsstämpel för skolan/huvudmannen/skolkommunen och bidrar till en mer professionell verksamhet som i sin tur kan gynna aktörer i elevers och vårdnadshavares val av skola/skolkommun.

Så kan du utbilda dig i RUM för skola

Human&heart har redan haft utbildningstillfällen i RUM för skola och har genomfört flera utbildningar för skolpersonal/rektorer/huvudmän i svenska kommuner.

Flera utbildningar planeras under 2024 och nästa utbildningstillfälle sker under juni och augusti månad i Linköping.

Du som är skolledare, lärare eller har en annan roll inom skolan kan genomgå utbildingen.

Efter att ha genomgått och klarat utbildningen blir du licensierad utredare inom RUM för skola. Det innebär att du har både kunskaper och kompetenser för att använda metodiken utifrån relevant lagstiftning.

Allt om utbildningen samt anmälan hittar du här! (https://www.humanheart.se/utbildningar/rum-for-skola)

Här hittar du inom kort mer information om utbildningstillfällen inom RUM för skola.

Skolornas/kommunernas egna berättelser: ”Så ser det ut idag"

Den här sidan uppdateras inom kort.

Frågor och svar om RUM för skola

Den här sidan uppdateras inom kort.

Licensutbildning - RUM för skola
Licensutbildning - RUM för skola
Här hittar du beskrivning av vår öppna utbildning RUM för skola samt information om hur du anmäler dig.
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart