Kontakta oss

Därför behövs RUM för skolmiljö

Barn förtjänar en trygg skolmiljö. Vi vet att barn i skolmiljö varje dag utsätts i hög utsträckning för mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering, ofta av varandra och ibland också av vuxna. Utifrån intervjuer som Human&heart har genomfört under en tid så framträder en generell och mycket oroande bild kopplad till barns och ungas skolmiljöer.

Skolorna har ofta varken tillräckliga resurser eller kompetenser för att själva kunna bedriva utredningar på ett rättssäkert och tryggt sätt. Samtidigt är lagens krav tydliga. Det står skrivet både i Skollagen och i Diskrimineringslagen. Huvudmän till skolor som inte utreder misstankar om kränkningar, trakasserier och diskriminering kan bli skyldiga att betala kränkningsersättning till utsatta elever.

Genom RUM för skolmiljö är det meningen att skolan själv ska kunna lösa den i särklass största delen av anmälningarna, och att kunna vara rätt rustade för det hela.

Human&heart har tagit fram en rättssäker utredningsmodell anpassad för skolmiljö, helt utifrån de olika lagkrav som finns. På så sätt kan utbildningar anordnas för personal inom skolmiljö som i praktiken blir licensierade för att kunna genomföra utredningar i enlighet med RUM för skola.

Human&heart hjälper till och stöttar i samband med utredningar om behov finns, och i mer komplexa fall kan bolaget åta sig att genomföra fullständiga utredningar.

Med RUM för skola skapas förutsättningar för att lyckas både innan något har hänt, när något händer och efter det att något har hänt. Vi fokuserar nämligen också på att finna rätt interventioner (åtgärder som bidrar till förändring) så liknande händelser inte ska behöva inträffa igen.